İncil’in Yazılışı ve Hristiyanlığın Doğuşu


İncil ne zaman ve nasıl yazıldı ? Dört incil ne demektir ? Hristiyanlık’ta teslis yani “baba, oğul, kutsal ruh” üçlemesi ne zaman başladı ?

Romalıların ilk Hristiyanlara karşı tutumları nasıldı ? Dört incilden başka inciller de var mı ? İncilin yazım sürecinde neler yaşandı ? Roma konsülü ne demektir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.