Tanrıça İnanna’nın Kadınlık Gururu ve Gılgamış – Sümer Tabletleri


İnanna kimdir ? Ana tanrıça kavramı ne demektir ? Sümer tabletlerinde anlatılan Tanrılar. Sümer tanrı panteonu.

İnanna kültü nedir ? Gılmamış destanında ne anlatılıyor ? Gılgamış destanı sümerler…

Sümer tabletlerinde İnanna ile ilgili hikayeler nelerdir ? Anunnakiler kimdir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.