Merve Gözlük Sezonu Açtı.

Merve Gözlük Camı Antalya

Tür­ki­ye göz­lük camı sek­tö­rü­nün önde gelen fir­ma­la­rın­dan Merve Göz­lük Camı A.Ş. An­tal­ya’da, bu yıl içe­ri­sin­de pi­ya­sa­ya sür­dü­ğü yeni ürün­le­ri­nin lansmanı yapıldı. Ta­nı­tı­mda optik sektörünün geldiği son nokta bayiler tarafından hayranlıkla karşılandı
Akra Barut Otel’de dü­zen­le­nen lans­man top­lan­tı­sı­na An­tal­ya ve çevre il­ler­den seç­kin op­tik­çi­ler ka­tıl­dı. Merve Göz­lük Camı, Marka Ta­nı­tım Mü­dü­rü İlhan Boz­kurt ta­ra­fın­dan ya­pı­lan su­num­da yeni ürün­ler hak­kın­da bil­gi­ler ve­ri­lir­ken, ar­dın­dan ye­ni­len akşam ye­me­ği ile optik ma­ğa­za sa­hip­le­ri ve ça­lı­şan­la­rı ke­yif­li sa­at­ler ge­çir­di. Türk mü­hen­dis­le­ri­nin ge­liş­tir­di­ği Hawk Plus mar­ka­sıy­la kısa sü­re­de göz­lük camı sek­tö­rü­nün önde gelen fir­ma­la­rın­dan biri ha­li­ne gelen ve sek­tö­re ge­tir­di­ği ye­ni­lik­ler­le adın­dan söz et­ti­ren Merve Göz­lük Camı 2017 yı­lı­na da id­di­alı bir giriş yaptı. Yeni ürün ve ta­sa­rım­la­rıy­la sek­tö­re ha­re­ket ge­ti­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten İlhan Boz­kurt su­nu­mun­da aşa­ğı­da­ki ürün­ler­den bah­set­ti.
HYB­RID (Yeni Nesil Tek­no­lo­ji­ye sahip fo­tok­ro­mik cam): Yeni nesil tek­no­lo­ji ile üre­ti­len; güneş ışığı ile kar­şı­laş­tı­ğın­da 15 sn’de HIZLA ko­yu­la­şan ve ge­liş­miş renk kont­ras­tı ile renk­le­ri be­lir­gin ve net ola­rak gör­me­yi sağ­la­yan , iç me­kan­la­ra ge­çil­di­ğin­de HIZLA ber­rak­la­şan ve fo­tok­ro­mik ol­ma­yan cam­lar­la eşit per­for­mans gös­te­re­rek net görüş al­ma­ya devam eden HYB­RID; soğuk ya da sıcak ha­va­lar­da da ko­yu­laş­ma ve ber­rak­laş­ma per­for­man­sın­dan ödün ver­mi­yor.
V HOCK&HYB­RID(Kı­rıl­maz­lık ga­ran­ti­li fo­tok­ro­mik cam): Son tek­no­lo­ji­le­ri bir araya ge­ti­ren Hawk Plus mü­hen­dis­le­ri kı­rıl­maz, hafif, ince ve net fo­tok­ro­mik göz­lük ca­mı­nı üret­ti.
Steel AR BLUE (Mavi yan­sı­ma­lı Steel Ar kap­la­ma): Gü­neş­ten ya da di­ji­tal kay­nak­lar­dan ya­yı­lan za­rar­lı mavi ışı­ğın bir kıs­mı­nı geri yan­sı­ta­rak gözü bu ışı­ğın za­rar­lı et­ki­le­rin­den ko­ru­yan yeni nesil kap­la­ma ile özel­lik­le yoğun ola­rak akıl­lı te­le­fon, tab­let, bil­gi­sa­yar, LCD TV gibi di­ji­tal ci­haz­la­rı kul­la­nan ve iz­le­yen göz­lük kul­la­nı­cı­la­rı göz­le­ri için ekst­ra ko­ru­ma­ya sahip ola­cak.​Steel AR GOLD (Sarı yan­sı­ma­lı Steel AR kap­la­ma): Steel AR kap­la­ma­nın tüm özel­lik­le­ri­ne sahip ol­mak­la bir­lik­te es­te­tik ola­rak sarı renk­te yan­sı­ma yapan yeni nesil kap­la­ma
HA­WKP­LUS IDT MO­BI­LE LIFE (Akıl­lı te­le­fon kul­la­nı­mı­na uygun ki­şi­ye özel prog­re­sif cam): Mobil ci­haz­lar ha­ya­tı­mı­za gir­di­ğin­den beri yeni bir bakış açısı ge­liş­tir­dik. Bu bakış açısı özel­lik­le prog­re­sif cam kul­la­nan­lar­da zor­la­yı­cı bir baş boyun ha­re­ke­ti ge­rek­ti­re­bi­li­yor. Yoğun ola­rak kul­lan­dı­ğı­mız mobil ci­haz­lar ile çok odak­lı göz­lük camı ara­sın­da uyumu sağ­la­yan Mo­bi­le Life; ta­sa­rı­mı sa­ye­sin­de, genel kul­la­nım amaç­lı ki­şi­ye özel prog­re­sif cam­lar­dan fark­lı ola­rak gün­lük ha­ya­tı­nız­da prog­re­sif ca­mı­nı­zı kul­la­nır­ken akıl­lı te­le­fon/tab­let kul­la­nı­mın­da da rahat et­me­ni­zi sağ­la­ya­cak.
EASY­POL: Yan­sı­yan ışı­ğın ol­du­ğu alan­lar­da net görüş al­ma­yı sağ­la­mak ama­cıy­la üre­ti­len po­la­ri­ze cam­la­rın genel özel­lik­le­ri; yan­sı­ma­la­rı al­ma­sı, renk­le­ri be­lir­gin hale ge­tir­me­si, göz sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­sı ve tüm ışık­lı or­tam­lar­da kul­la­nı­la­bil­me­si. Po­la­ri­ze cam­la­rın hem es­te­tik hem de sağ­lık açı­sın­dan üstün özel­lik­le­ri ile doğru sonuç ver­me­yen ve kul­la­nı­mın­da sı­kın­tı­lar ya­şa­ta­bi­len bo­ya­ma cam­la­rın ye­ri­ne kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nan Merve göz­lük camı; Easy­Pol ile po­la­ri­ze camın daha geniş kit­le­ler­ce ter­cih edil­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la uygun fi­yat­lı bir po­la­ri­ze mar­ka­sı­nı güneş göz­lü­ğü kul­la­nı­cı­la­rı için pi­ya­sa­ya sürdü.

Yeni ürün portföyü ile amacı; yeni nesil teknolojiler ile üretilen gözlük camı tasarımlarını uygun fiyatlarla daha fazla tüketiciye ulaştırmak olduğunu belirten  Merve Gözlük Camı Şube Müdürü Davut Yıldırım,  İstanbul’da bulunan ileri teknoloji üretim parkuru, Ar-Ge departmanı, tüm Türkiye’ye hitap eden eğitimli hazır kadrosu, tecrübesi, teknolojisi ve müşteri memnuniyeti ile de çıtayı yükseltmeye devam ettiklerini belirtti.

Bilgi İletişim: 0242 244 04 25
https://www.facebook.com/groups/1144072182365852/?fref=ts

Antalya Merve Gözlük Camı

Antalya Merve Gözlük Camı

Antalya Merve Gözlük Camı

Antalya Merve Gözlük Camı

Antalya Merve Gözlük Camı – İlhan Bozkurt- Davut Yıldırım

Mankenim Uygulamasını İndirin !

Labirent Forum Uygulamasını İndirin !

...

Sıradışı Haberler

Manşet

Hemen Yorumlayın !

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s