« Núi – Rừng – Cảnh đẹp thiên nhiên – Ảnh phong cảnh

Montanha Geleira Inverno Pico Penhasco