Epifiz Bezinin Sırları ve Horusun Gözü


Epifiz bezi nedir ? Epifiz bezi ile Horus’un gözü arasında ne gibi bir bağ vardır ?

Epifiz bezinin faaliyeti kontrol edilebilir mi ? Epifiz bezi ne zaman keşfedildi ?

Epifiz bezinin spiritüalizmdeki anlam ve önemi nedir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.