Babil Kulesi Nedir, Kim Yaptırmış, Kim Tarafından Yıkılmıştır ?

MUSA – FİRAVUN – HAMAN KISSASI MEZOPOTAMYADA YAŞANMIŞ OLABİLİR Mİ ?

Babil kulesi zamanımızın en enteresan ve gizemli konularından biridir. Özellikle Yahudi asıllı Azeri yazar Zekeria Shitzin’in Sümer, Babil, Akat yazıtlarını Tevrat’la mukayeseli yorumlamasıyla ileri sürdüğü Antik Astronotlar teorisi ve bu bağlamda iddia ettiği Anunnaki olgusu, Babil kulesinin gizemine daha büyük gizem katmıştır.

Aşağıda okuyacağınız gibi Vikipedi yazarlarının da pek haklı olarak dile getirdiği üzere Kuran’da Musa, Firavun ve Haman üçlemesi etrafında ele alınan “kule yapımı” meselesinin, Mısır mimarisi ile izahı mümkün değildir. Hiç bir piramit ateşte pişirilmiş tuğlalardan imal edilmemiştir. Bahsi geçen kıssada “göklerin yollarına erişmek ve Musa’nın Tanrısına kavuşmak” amacıyla yapılması istenen kule, yapılış amacı yönüyle de Babil kulesi ile bire bir uyuşmaktadır.

Ayrıca, Kuran’da “mısır” kelimesinin şehir anlamında kullanıldığı, Mısır kayıtlarında hic bir şekilde Musa kıssasında bahsedilen olaylar hakkında kanıt bulunmadığı bir arada değerlendirildiğinde, Musa kıssasının Mısır’da değil de, Mezopotamya’da cereyan etmiş olma olasılığı ciddiyetle ele alınması gereken bir düşüncedir.

Keza, Kuran’da Musa kıssasının Mısır’da geçtiğini kesin olarak belirten herhangi bir ayet bulunmamaktadır. Şehir anlamına gelen “mısır” kelimesi ve bir yonetici sıfatı olarak kullanılan “firavun” kelimesi dışında, Mısır’a gönderme yapılabilecek hiç bir kanıt yoktur.

Mezopotamya bölgesinde gelecekte yapılacak kazılar, belki bu bölge kralları, yoneticileri hakkında da Firavun’a benzer ünvanların kullanıldığını gösterebilir. Kıssada Firavun’un Haman’dan yapmasını istediği kule, tüm yönleriyle Mezopotamya kültür ve mimarisine aittir.

Yukarıdaki silindir mühürde, tahtta oturan kişinin elindeki ip ve sopaya, üst kısımda saklanan kişiye, bu saklanan kişinin ipi hareket ettirerek güneş diskini ve masayı hareket ettirdiğine, masanın hemen önünde duran kişinin de masanın ayağını tutarak adeta bu hileyi açığa çıkardığına dikkat edin. Ben geniş bir yorumla, bu mezopotamya anlatısını dikkatinize sunuyorum.

Eğer yukarıda sayılan olasılıkla, Zekeria Shitzin’in Anunnaki anlatısı birlikte değerlendirilirse, Firavun’un Marduk olması ve yine Anunnaki anlatısına göre, Marduk’un aynı zamanda Mısır’da Ra olarak bilinmesi, Kuran’ın da bu sebeple Firavun kelimesini kullanması birbiri ile uyumlu bir olasılıktır. (Ali Aksoy, Antalya TV)

**


Babil Kulesinin Büyük Sırrı! Hamza Yardımcıoğlu & Serhat Ahmet Tan

**


BABİL KULESİ HAKKINDA BİLGİ (Vikipedi)

Babil Kulesi (İbranice: מגדל בבל‎ Migdal Bavel), Tevrat’ta, Kur’an’da ve dünyanın birçok bölgesinde yerel efsanelerde bahsi geçen, Tanrı’ya ulaşmak için inşa edilen kule.

BABİL KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ

Akadca bāb-ilû sözcüğü Tanrı’nın kapısı demektir. Sümercede aynı anlama gelen sözcük Kadingirra’dır. Eski Ahit’te Babil sözcüğü Babel şeklindedir. Bu kelime İbranice Bavel kelimesinden gelir ve Eski Ahit’te “kargaşa, karışıklık” şeklinde açıklanır.

**


Hamza Yardımcıoğlu – Serhat Ahmet Tan – Olgun Aydoğdu Gizli Dosya

**


BABİL KULESİ TARİHİ

Dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve Babil’in Asma Bahçeleri içinde bulunan Babil Kulesi, Tanrı Marduk adına yapılmıştır. Sümerliler, yükseklere taparlar ve yer ile göğü bağlayan kutsal bir ağacın varlığına da inanırlardı. Sümerliler yeri göğe bağlayan bu ağacı temsil eden ve Tanrıdağı dedikleri kuleyi zamanımızdan 5.000 yıl kadar önce yapmışlardır.

**


Babil Kulesi

**


Kule temelde 90 metre genişlikte ve 90 metre yüksekliğe sahip 7 katlı bir bina idi. Kulenin çevresinde rahip sarayları, ambarlar, konuk odaları, Tanrı Marduk adına yapılmış bir diğer tapınak olan Esagila’ya giden aslanlı geçit ve dini tören yolu vardı.

**


Yıl M.Ö 1894. Babilde Bir Gün

**


Babil’i işgal eden Tikulti-Ninurta, Sargon, Sanherip ve Asurbanipal kuleyi yıkmışlardı. Babil Kralları Nabopollasor ve Nabukadnasor ise yeniden yaptılar. Ancak M.Ö. 479’da Babil’i işgal Pers kralı Xerkes kuleyi yıktıktan sonra tekrar onaran olmadı. Yalnız, Büyük İskender Babil’e geldiğinde harap haldeki kuleye hayran kalmış ve onu eski haline getirmeye karar vermişti. Bu sebeple 10.000 kişiyi iki ay boyunca çalıştırarak molozları temizletti. Fakat İskender ölünce kulenin onarımından vazgeçildi.

**


Babil’e Ziyaret (Sanat Tarihi / Antik Akdeniz Sanatı)

**


DİNLERDE BABİL KULESİ NASIL ANLATILIR

Tanah ve Eski Ahit hemen hemen aynı olduğu için her iki dinde Babil bahsi aynıdır. Babil kulesinden Tevrat’ın Yaratılış (Tekvin) kısmında bahsedilir. Nuh’un oğulları Büyük Tufan’dan sonra Sinar (Sümer)’da yerleşmiş, burada bir şehir ve göklere yükselen bir kule yapmak istemişlerdir.

**


Sümerlerde Tek Dil ve Babil Kulesi (KURAN, İNCİL ve TEVRAT’ın Sümer’deki Kökeni)

**


Efsaneye göre tanrı kendisine ulaşmaya çalışan insanların kendini beğenmişliğine kızar ve o zamana kadar aynı dili konuşmakta olan insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını engeller. Kulenin yıkılışı Tevrat’ta anlatılmaz ancak Jubilees veya Leptogenesis olarak bilinen Yahudi belgelerinde anlatılır.

**


BÜYÜK YOLCULUK BABİL- BABYLON-BABİL KULESİ

**


Dini bir bakış açısıyla bu öykü sıklıkla insanın kusurluluğunu, tanrının kusursuzluğu ile kıyaslamak ve dünyadaki yüzlerce dilin kökenini açıklamak amacıyla kullanılır.

**


Allah’ın Gönderdiği Büyü Öğreten Melekler HARUT ve MARUT

**


Kuran anlatımında Musa, Firavun, Kârûn, Haman ve kerpiçten yapılan bir kule aynı hikâyenin içinde buluşturmaktadır. Farklı coğrafya ve tarihsel dilimlere ait bu unsurların uyumunu sağlamak amacıyla bazı yorumcular bahsedilen yapının piramit olabileceğini söyleseler de Mısır piramitlerinin ne mimarisi kuleye benzer, ne de inşaat malzemesi Kur’anda bahsedildiği gibi kilden değildir.

**


Babil Kuleleri (Sosyal Bilimler ve Sanat) (Britanya Müzesi)

**


Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, (veziri) Hâmân ve onların askerleri hata yapıyorlardı. (Kasas 8)

Firavun ise şöyle dedi: “Ben, sizin için benden başka bir tanrı bilmiyorum. Ey haman, haydi benim için çamur üzerine bir ocak yak da bana bir kule yap; belki Musa’nın tanrısına çıkarım; ama ben kesinlikle onun yalan söyleyenlerden olduğunu sanıyorum.” (Kasas 38)

Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ’nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum.” Böylece Firavun’a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun’un tuzağı, tamamen sonuçsuz kaldı.” (Mümin 36-37)

**


İbranilerde Babil Kulesi Mitosu

**


Hikâye Tevrat’taki ile benzer olmasına rağmen Babil’de değil, Musa’nın yaşadığı dönemde Mısır’da geçer. Firavun Haman’a, kendisine kilden bir kule inşa etmesini, çıkıp Musa’nın tanrısına bakacağını söyler.

**


Nuh’un Gemisi ve Babil Kulesi’nin Resmedildiği Mozaikler Keşfedildi | 24.05.2019

**


Kur’an’da Babil şehrinden Bakara Suresi, 102. ayette bahsedilir. Harut ve Marut isimli iki melek, insanları sihirle imtihan etmek için Allah tarafından Babil’e gönderilirler; “Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler.”

Babilden Yakut el-Hamavi’nin yazmalarında ve Lisan el-Arab’da bahsedilir. Öyküye göre tüm insanlar rüzgârın önüne katılarak bir yerde toplanırlar. Buraya sonradan Babil denir. Babil’de insanlara Allah tarafından değişik lisanlar tahsis edilir ve yeniden rüzgârla geldikleri yerlere dağıtılırlar.

**


Yıkılan Babil Kulesi’nin modern insana 4500 yıllık mesajı

**


Birinci yüzyıl İslam tarihçilerinden el-Tabari’nin Peygamberler ve Krallar Tarihi adlı eserinde daha detaylı bilgi verilir. Öyküye göre Nemrut Babil’de bir kule inşa ettirir. Allah bu kuleyi yıkar ve o zamana kadar aynı dili konuşan insanların dilini 72’ye ayırır. 13. yy. İslam tarihçilerinden Ebu el-Fida da aynı öyküden bahseder ve İbrahim’in atası Hud’un kendi dilini (İbranice) muhafaza etmesine izin verildiğini ekler. Zira Hud kulenin inşasına katılmamıştır.

Kaynak: Vikipedi

**


BABİL KULESİ FOTOĞRAFLARI